CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH

(Theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bình Định)

I. Vị trí và chức năng: 

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi để xe trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về lĩnh vực giao thông vận tải; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, dự án, đề án về giao thông vận tải thuộc phạm quản lý nhà nước được giao;

b. Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a. Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao thông vận tải;

b. Đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở;

c. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc Sở.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông:

a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác thuộc trách nhiệm quản lý hoặc được Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý;

c. Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

d. Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa; đóng, mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp giấy phép bến đò khách ngang sông trên địa bàn tỉnh;

đ.Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh và các đường khác theo quy định của pháp luật;

e.Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đuờng thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý;

g. Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý hoặc Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý.

5. Về phương tiện giao thông và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

a. Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

b. Tổ chức kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, các phương tiện giao thông khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c. Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

d. Tổ chức việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật giao thông vận tải cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thủy nội địa cho các cá nhân tại địa phương.

6. Về vận tải:

a. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chínhsách, biện pháp phát triển vận tải hành khách công cộng;

b. Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép vận tải quốc tế, cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c. Quản lý các tuyến vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh;

d.Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa của tỉnh.

7. Về an toàn giao thông:

a. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan chức năng;

b. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;

c. Tham gia thànhviên Ban An toàn giao thông tỉnh theo phân công của UBND tỉnh;

d. Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

12. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và bảo vệ công trình giao thông; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

13. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải theo chương trình, mục tiêu cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh;

15. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chínhsách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao cho Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnhgiao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Chức năng của các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng Sở:

Văn phòng Sở Giao thông vận tải là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm: tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động tiền lương, đào tạo, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính; công tác hành chính quản trị Văn phòng Sở, bao gồm: hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, bảo mật, bảo vệ, quân sự.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở:

Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý thực hiện về công tác kế hoạch và đầu tư gồm: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch công tác theo định kỳ; quản lý công tác tài chính gồm: tài chính, tài sản, kế toán, kinh phí hành chính, sự nghiệp được giao và công  tác thống kê trong ngành Giao thông vận tải tỉnh.

3. Phòng Quản lý Giao thông Sở:

Phòng Quản lý giao thông Sở là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

4. Phòng  Quản lý vận tải Sở:

Phòng  Quản lý vận tải Sở là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

5. Thanh tra Sở:

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giao thông vận tải, nằm trong hệ thống tổ chức thanh tra giao thông vận tải, thực hiện các chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trong phạm vi quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt đô thị của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

IV. Chức năng của các đơn vị trực thuộc:

1. Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định:

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định. Trung tâm hoạt động trên lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe; liên kết đào tạo và bồi dưỡng về các ngành nghề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Bình Định:

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Giao thông vận tải; hoạt động trên lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện đường thủy nội địa.

3. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Định:

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, hoạt động theo phương thức bảo đảm toàn bộ kinh phí. Ban thực hiện các nhiệm vụ:

- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh theo phạm vi được phân công.

- Tư vấn xây dựng trên lĩnh vực lập hồ sơ mời thầu thiết kế, xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị với các công trình giao thông vận tải.

- Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.-Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/2/1890 - 19/5/2018)

-Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018

-Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2018)

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tại Sở Giao thông vận tải, xem nội dung tại đây. Các văn bản liên quan: Quyết định số 110/QĐ-SGTVT; Quyết định số 484/QĐ-UBND; Quyết định số 629/QĐ-UBND; Thông báo 42/TB-UBND; Văn bản số 268/SNV-CCHC.

-Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ năm 2018

-Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

-Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

-Biểu mẫu nhập liệu trong phần mềm "Quản lý cán bộ, công chức, viên chức"

-Về việc giới thiệu học bổng của Chính phủ Ấn Độ

-Thông báo v.v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Israel

-Thông báo v.v nhắc nhở lần đầu đối với các xe hợp đồng vi phạm không báo cáo hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT theo quy định

-Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

-Về việc thông báo kiểm tra theo Quyết định số 2811/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

-Về việc nhắc nhở đơn vị vận tải đăng ký tham gia lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

-Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

-Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới 2017-2018

-Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và mùa mưa lũ sắp đến

-Về việc phối hợp khai thác Sàn giao dịch vận tải hành khách góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách

-Tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

-Nội dung dự thảo Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giao thông vận tải Bình Định giai đoạn 2017-2020

-Về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải

-Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc

-Cảnh báo mã độc tấn công đòi tiền chuộc

- Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

-Triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải và cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

-Thông báo thời gian phát sóng Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" năm 2017 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Mở lớp tập huấn cho người điều khiển vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tại Bình Định

-Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng của năm 2016

-Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

-Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH

-Cán bộ, công chức không được chơi Pokemon go tại trụ Sở cơ quan

- Thông báo việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử 5.0

- Thông báo của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm quản lý, bán vé xe khách tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

- Mẫu đăng ký tham gia tập huấn

- Một số quy định về tổ chức, quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Lịch sát hạch
Đường dây nóng Sở GTVT
Dịch vụ công trực tuyến
Đăng ký đổi GPLX trực tuyến Cấp độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Biểu đồ chạy xe và danh sách đăng ký khai thác tuyến
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Văn bản pháp luật
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
TT Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định
TT Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn
HTX Vận tải cơ giới Phù Cát
Hỏi - đáp
  Trao đổi trực tuyến
  Bộ phận một cửa:
  Thanh tra:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
11
  Số lượt truy cập:
1831877
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn -Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 02563-892172 - Fax: 02563-891536 - Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Đỗ Nguyên Đức -Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định