Công khai ngân sách

- Quyết định số 192a/QĐ-SGTVT ngày 07/4/2023 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023. Phụ lục đính kèm

- Quyết định số 55a/QĐ-SGTVT ngày 09/02/2023 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022. Phụ lục đính kèm

- Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 27/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán chi từ nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2023. Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 809/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023. Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 647/QĐ-SGTVT ngày 25/10/2022 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022. Phụ lục kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH số 426/QĐ-SGTVT ngày 22/6/2022 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022. Phụ lục kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH số 206a/QĐ-SGTVT Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022. Phụ lục kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH số 632/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2022 Về việc công khai bổ sung dự toán kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế để chi trả khối lượng hoàn thành của dự án Sửa chữa, nâng cấp, thảm tăng cường mặt đường các tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (năm 2020). Phụ lục kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH số 777/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022. Phụ lục đính kèm.

- QUYẾT ĐỊNH số 30/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2022. Phụ lục đính kèm

- Quyết định số 5143/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bình Định.

- Quyết định số 5142/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Bình Định

- Quyết định số 632/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2021 về việc công khai bổ sung dự toán kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế để chi trả khối lượng hoàn thành của dự án Sửa chữa, nâng cấp, thảm tăng cường mặt đường các tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (năm 2020)
  - Quyết định số 597/QĐ-SGTVT ngày 20/10/2021 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021. Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 441/QĐ-SGTVT ngày 22/7/2021 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021Phụ lục kèm theo
- Quyết định số 229/QĐ-SGTVT ngày 27/4/2021 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 207/QĐ-SGTVT ngày 19/4/2021 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 134/QĐ-SGTVT ngày 19/3/2021 về việc giao bổ sung kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnhPhụ lục kèm theo

- Quyết định số 724/QĐ--SGTVT ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019Phụ lục kèm theo
  - Quyết định số 02a QĐ-SGTVT ngày 05/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 69a/QĐ-SGTVT ngày 02/02/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020Phụ lục kèm theo

Quyết định số 571/QĐ-SGTVT ngày 23/10/2020 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2020

Quyết định số 321a/QĐ-SGTVT ngày 10/7/2020 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020

Quyết định số 239/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2020 Về việc công khai dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2020; Phụ lục kèm theo

Quyết định số 238/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2020 Về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2020; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 156/QĐ-SGTVT ngày 27/4/2020 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 135/QĐ-SGTVT ngày 15/4/2020 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 134/QĐ-SGTVT ngày 15/4/2020 Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí NSNN năm 2020; Phụ lục kèm theo

- Quyết định 70a/QĐ-SGTVT ngày 25/02/2020 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 57a/QĐ-SGTVT ngày 07/02/2020 V.v Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019; Biểu kèm theo

- Quyết định số 02a/QĐ-SGTVT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 691/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2019; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 689/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019; Phụ lục kèm theo

- Quyết định số 546/QĐ-SGTVT ngày 24/10/2019 V.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2019; Biểu kèm theo
-
Quyết định số 526/QĐ-SGTVT 11/10/2019 V.v công bố công khai điều chỉnh DTND năm 2019; Biểu đính kèm

- Quyết định số 522/QĐ-SGTVT  10/10/2019 V.v điều chỉnh bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2019; Phụ lục kèm theo

Quyết định số 434/QĐ-SGTVT ngày 29/8/2019 v.v điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2019

- Quyết định số 433/QĐ-SGTVT ngày 29/8/2019 V.v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung NSNN năm 2019; Biểu đính kèm

- Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 21/8/2019 V.v công bố công khai bổ sung NSNN năm 2019

- Quyết định số 338/QĐ-SGTVT ngày 10/7/2019 V.v công bố công khai tình hình thực hiện DTNS Quý II năm 2019

Quyết định số 263/QĐ-SGTVT ngày 30/5/2019 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 174/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2019 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2019

Quyết định số 81/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2019 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2018

Quyết định số 01/QĐ-SGTVT ngày 02/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quyết định số 682/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định số 520/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định số 395/QĐ-SGTVT ngày 24/07/2018 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Quyết định số 01/QĐ-QBTĐB ngày 10/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định số 04/QĐ-SGTVT ngày 08/01/2018 về việc công bố công khai  dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định số 18/QĐ-QBTĐB ngày 01/8/2017 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 334/QĐ-SGTVT ngày 21/6/2017 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 87/QĐ-SGTVT ngày 24/02/2017 về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017

Quyết định số 77/QĐ-SGTVT ngày 24/02/2017 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

69/QĐ-SGTVT

Về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

lượt xem: 337 | lượt tải:133

116/SGTVT-VT

Về việc báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

lượt xem: 340 | lượt tải:113

113/SGTVT-VT

V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 211 | lượt tải:68

98/SGTVT-TTr

KẾT LUẬN Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ đối với các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

lượt xem: 284 | lượt tải:140

2166/SGTVT-VP

Chấn chỉnh tình trạng mạo danh lãnh đạo Sở GTVT để bán tạp chí chuyên ngành GTVT

lượt xem: 263 | lượt tải:52
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay533
  • Tháng hiện tại17,094
  • Tổng lượt truy cập3,638,665
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây